Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 21. hétfő, Konstantin

Magyar Festészet Napja: Idén a FÉNY és SZÍN örömünnepe

Újbuda   |   2015, szeptember 30 - 14:35
Nyomtatóbarát változatSend by email

Tizennegyedszer rendezik meg Magyar Festészet Napját, az eredetileg civil kezdeményezésként Újbudáról indult és az önkormányzat támogatásával megvalósult programsorozatot. A korábban egy­na­pos kor­társ festészet-ünnep az évek során kibővült, és idén több héten keresztül 300 művész kétezernél is több alkotása várja a látogatókat országszerte október 2. és november 15. között.

Ebben az évben a fény művészeti alkalmazásai köré szerveződnek a Magyar Festészet Napja programsorozat tárlatai. A kiállítás-sorozat nyitánya egy utcai tárlat: a IX. kerületben a Bakáts téren és a Ráday utcában, valamint a XI. kerületben a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig óriás plakátképek népszerűsítik a kortárs festészetet. Az esemény főleg azoknak kínál vizuális élményt, akik egyébként nem szánnak időt egy-egy kiállítás megtekintésére.

A főrendezvények gene­rá­ciós bon­tás­ban, külön­böző hely­szí­ne­ken lát­ha­tók. Élő magyar festészet címmel fiatal és középgenerációs kortárs festőművészek központi tárlata nyílik október 2-án a Bálnában. Sch­nel­ler János művészettör­té­nész válo­gatja és ren­dezi a Közép­ge­ne­rá­ció, azaz közel száz 40 és 70 év közötti művész kiál­lí­tá­sát, míg a Fia­tal alko­tók, azaz körül­be­lül har­minc 40 év alatti hazai alkotó bemu­tat­ko­zá­sát iski Kocsis Tibor festőmű­vész, kurá­tor fogja össze. A meg­hí­vott alko­tók művé­sze­tét egy-egy aktu­á­lis alko­tá­suk kép­vi­seli. A kifor­rott képi világ­gal és egyedi stí­lus­sal fémjelzett műveket vizu­a­li­tá­suk közös voná­sai alap­ján cso­por­to­sították. Mind­két kor­osz­tály egy-egy kiemel­kedő alko­tó­i díjban részesül, a díjátadó este 6-kor kezdődik. Az Életmű-díjak átadása októ­ber 18-án 17 órakor lesz a Vígadóban, a Doye­nek kiál­lí­tá­sá­n. A bemu­ta­tkozó alkotók 70 év fölötti hazai festőmű­vé­szek, akik mar­káns hatást gya­ko­rol­nak az elkö­vet­kező gene­rá­ciók képzőmű­vé­sze­ire és egy­fajta isko­la­te­remtő, köve­tendő pél­da­ként jár­nak elől. Az ünnepi eseményt Sturcz János művé­szet­tör­té­nész nyitja meg, köz­remű­ködik Blaskó Péter színművész. A festészet ünnepének kiál­lí­tói között immár évek óta egy-egy meghívott ország ven­dégmű­vé­szei is helyet kap­nak. Idén a buda­pesti Oszt­rák Kul­tu­rá­lis Fórum­mal és Salz­burg Tar­to­mány Művé­szeti Szö­vet­sé­gé­vel tizen­egy oszt­rák festő mutatkozik be önálló kiál­lí­tá­son a Viga­dó­ban.

A Magyar Fes­té­szet Napja egyik leg­si­ke­re­sebb és a festők között is leg­nép­szerűbb kiál­lí­tása a miniképek együt­tese. A 20×20 cm-es vászonra készült alkotások között a díjazott mesterek és a fiatal művé­szek alkotásai egyaránt megtalálni. A MINIKÉPEK – 100 FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA októ­ber 13-ától lesz látható a Vizivárosi Galériában.

A NŐI VONAL IV. című tárlat októ­ber 14-én nyílik. A kiállítás létrehozásának egyik oka az volt, hogy a nők évszá­za­do­kig nem lehettek a festőaka­dé­miák tagjai. A négy éve megálmodott koncepció a női festők érzékenységét, finom rezdülésekre való fogékonyságát, érzelmeik lüktetését kívánja láthatóvá tenni. A különleges tárlatnak a B29 Kiál­lí­tó­tér ad otthont a Bartók Béla úton. Ebben az évben a művé­szeti isko­lák tehet­sé­ges diák­jai is bekapcsolódhattak az alkotásba. Húsz kor­társ festő művére kellett para­frá­zi­so­kat készí­te­niük. Har­minc gyer­mek­ munkája is sze­re­pel­ a kiál­lí­tá­son, min­denki azt a munká­ját mutatja be, amely leginkább fém­jelzi. Atíz leg­jobb alko­tást díjazza az alapítvány.

Október 16-án rendezik meg az immár hagyományossá vált Festészet Ünnepét a XI. kerületben. A Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond körtérig számos galéria kapcsolódik be az egész napos, ingyenes, igényes, interaktív és látványos rendezvényfolyamba. Az Újbuda Galériában Simon Zsolt kiállítását Feledy Balázs művészeti író nyitja meg. Az Etele Helytörténeti Kiállítóhely Fabók Gyula emlékkiállítását Vagyóczky Károly festőművész méltatja. Az Art IX-XI Galériában Pogány Gábor művészettörténész tárlatvezetésével tekinthetik meg a vásárhelyi Őszi Tárlat díjazottjainak kiállítását. A hagyományos Csontváry emléktábla koszorúzása után látványos fényfestés szórakoztatja a nagyközönséget, amely a B32 homlokzatán látható, majd a B32 belső termeiben a Fény Misztérium című kiállítást Sipos Endre nyitja meg. A nap záróeseménye a Fény Éve és Csontváry Kosztka Tivadar tiszteletére rendezett kiállítás, amely a B32 Galéria és Kiállítótérben várja az érdeklődőket.

A részletes program meg tekinthető a www.festeszetnapja.hu oldalon.

Újbuda

LEGFRISSEBB
OLVASTA?
×

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére  

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.