Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 23. vasárnap, Lenke

Szomszédok ünnepe

Újbuda   |   2017, július 3 - 15:47
Nyomtatóbarát változatSend by email

A Szomszédok teleregény 30. évfordulója kapcsán meghirdetett dalszövegíró pályázat célja, hogy a 2017. szeptember 2-3-án Gazdagréten megrendezésre kerülő Szomszédok Ünnepe rendezvényen az eredeti főcímdal dalszöveggel együtt elhangozzék.

1. Pályázati felhívás  szomszedok_teleregeny_focimzene_dalszovegiro_palyazat_2017_vegleges.doc

A Szomszédok teleregény 30. évfordulója kapcsán meghirdetett dalszövegíró pályázat célja, hogy a 2017. szeptember 2-3-án Gazdagréten megrendezésre kerülő Szomszédok Ünnepe rendezvényen az eredeti főcímdal dalszöveggel együtt elhangozzék.


2. Pályázat témája

A pályázat segítségével szeretnénk aktivizálni a Szomszédok sorozat rajongóit, dalszövegírókat, műkedvelőket, ezért arra kérjük őket, hogy írjanak dalszöveget a Szomszédok teleregény témájának körében. A dalszövegben pozitív módon, esetleg humorral fűszerezve kell bemutatni a sorozat témáját, szereplőit, Gazdagrétet. Az elsődleges feltétel az, hogy a szöveg szorosan kapcsolódjon a sorozathoz.


3. A pályázat kiírója


KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., adószám: 10767623-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-166854), a továbbiakban: Kiíró.


4. Pályázati feltételek


- A dalszövegnek a Szomszédok teleregényhez kell kapcsolódnia.
- A mondanivaló a sorozat szereplőiről, helyszíneiről, eseményeiről is szólhat, illetve saját tapasztalatokkal, érzésekkel, élményekkel is illusztrálható.
- Kerülni kell a trágár kifejezéseket és valós személyek név szerinti említését.
- Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.
- A pályázaton részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
- 18 év alatti személy nevezése esetében a pályázati határnapig postai úton be kell nyújtani a nevezett kiskorú szülői vagy törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozatát (1. sz. melléklet). Az 1. számú mellékletben található nyilatkozat eredeti, hiánytalanul kitöltött és aláírt példányát erre a címre kell eljuttatni: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft., 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. A szülői hozzájáruló nyilatkozat pályázati határnapig történő beérkezése hiányában a pályázat érvénytelen.


5. A pályázati időszak kezdő és záró időpontja


- A pályázati időszak kezdete: 2017. július 1.

- A pályázati időszak vége: 2017. július 31.

6. Kategóriák


A pályázók kategóriában indulhatnak az alábbi korcsoport-besorolás alapján:


- 6-14 éves korosztály

- 15-20 éves korosztály

- 20 év feletti


7. A jelentkezés módja és a pályamű benyújtása


A pályázaton való részvételhez a pályaművet legkésőbb 2017. július 31., 24:00-ig szükséges elküldeni a szomszedok@ujbuda.hu e-mail címre az alábbi adatok feltüntetésével:


- név

- állampolgárság

- anyja neve
- születési hely és idő

- lakcím
- telefonszám
- e-mail cím


Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni, hogy mely kategóriában indul a pályázó (6-14 éves korosztály, 15-20 éves korosztály, 20 év feletti korosztály).
Kiskorú (18 év alatti) pályázó esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozat eredeti, hiánytalanul kitöltött és aláírt példányát a jelentkezési határidő lejártáig erre a címre kell eljuttatni: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft., 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. A nyilatkozatnak a jelentkezési határidőig be kell érkeznie a Kiíróhoz, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

8. Határidők


A 7. pontban meghatározott határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat, valamint a hiányos pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában befogadni.

A nyerteseket a Kiíró 2017. szeptember 3. napján, a Szomszédok Ünnepén, a helyszínen hirdeti ki.


9. Az elbírálás menete és eredményhirdetés


A pályázatok elbírálása során a Kiíró és a Szomszédok teleregény szereplőiből álló zsűri dönt a díjak odaítéléséről.


A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján hozza meg döntését:
- ötletesség, kreativitás, eredetiség
- ötlet kidolgozottsága
- hitelesség, relevancia, szemléltető erő
- formai követelményeknek való megfelelés
- eredeti zenéhez illeszthetőség

10. A díjazás részletei


Fődíj:
1 db Wellness hétvége

Különdíj:
Ajándékcsomagok

A Kiíró fenntartja a jogot (készlethiány, vagy egyéb más ok miatt) az előbb felsorolt nyeremények helyett más, ugyanolyan értékű nyeremény biztosítására.

11. Nyeremény átvétele


A díjak pénzösszegre, vagy más nyereményekre nem beválthatóak, kivéve, ha az esemény körülményein kívül eső okok merülnek fel, ez esetben a Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy hasonló minőségben és értékben biztosítsa azokat. A nyeremények nem átruházhatóak, vagy értékesíthetőek a győztesek részéről. A Kiíró fenntartja a jogot előzetes nyilatkozat bekérésére a versenyzőktől mindennemű díjátvételt megelőzően. A Kiíró fenntartja a jogot személyazonosság igazolására alkalmas okmány bekérésére a díj átadásának előfeltételeként. A nyeremény átvételének tervezett időpontja: 2017. szeptember 3., 17-18 óra között


12. További információk és feltételek


A pályázaton való részvétel díjmentes, a pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való részvételnek mindennemű költségét a pályázó viseli. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.


A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a pályázat saját egyéni-eredeti szellemi alkotása és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amennyiben a beadott pályázati munka harmadik személy jogát sérti. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. A bármely okból jogsértő pályázatokat Kiíró jogosult a pályázati eljárás bármely szakaszában kizárni és a már nyilvánosságra hozott pályaművek nyilvánosság általi elérhetőségét megszüntetni a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében.

Alkotói csoportok is pályázhatnak. Ez esetben a csoportra ugyanazok a feltételek és díjazás vonatkozik, mint egyéni pályázó esetében. Egyéni-eredeti szellemi alkotás feltételének hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által - szerzői jogsértés, vagy egyéb jogcímen - esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

A Kiíró fenntartja a jogot a Ptk. 6:588. §-ának értelmében, hogy a pályázatot egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja ugyanazzal a nyilvánossággal, mint ahogyan meghirdette. A pályázat egyoldalúan eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján - mely a pályázati kiírásban feltüntetésre kerül - bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek részben vagy egészben nem felelnek meg - és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé - a pályázatból kizárja.
A zsűri döntése ellen kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Adatkezelés
A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név; anyja neve; születési hely és idő; állampolgárság; lakcím; telefonszám; e-mail cím) a Kiíró mint adatkezelő és adatfeldolgozó nyilvántartásába kerüljenek, és azokat a Kiíró kezelje a pályázat elbírálása (díj odaítélése, nyertesek értesítése) céljából, legfeljebb 2017. december 31. napjáig.

A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok benyújtásával adnak meg. Az érintettek egyben hozzájárulnak, hogy a nyertes pályaművek mellett nevük és fényképük a Kiíró és a Megbízó kiadványaiban megjelenjen. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható, a visszavonásról szóló nyilatkozatot a szomszedok@ujbuda.hu e-mail címre szükséges a pályázónak eljuttatnia. A pályázat során benyújtott adatokat a Kiíró harmadik fél részére nem továbbítja.

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhatnak.

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Kiíró mint adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-123324/2017.


Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), a pályázati határidők pályázó általi betartásának elmulasztásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helyes és valóságnak megfelelő tartamát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli. A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Szerzői és felhasználói jogok


A Pályázat:

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat kizárólag a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így a többi között nyilvánosságra hozza, többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse (pl. bármely, tetszőleges honlapra feltöltse). A pályázó a pályázat benyújtásával jogszavatosságot vállal, hogy az általa beküldött szellemi termék a sajátja, és hozzájárul, hogy a műve korlátlan felhasználási és felhasználás engedélyezési joga ellenérték nélkül a Kiíró tulajdonába kerüljön. Fentiek értelmében pályázó a pályázat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályaművet a Kiíró ellenérték és korlátozás nélkül felhasználja, hasznosítsa, többszörözze, közzé tegye, átdolgozza, nyilvánosságra hozza, nyilvánossághoz közvetítse és forgalmazza.


Közszereplés:

Amennyiben szükséges, a díjazottak minden további díjazás nélkül felkérhetőek további közszereplésre. A díjazottak beleegyeznek, hogy nevük, koruk, városuk a Kiíró által közzétehető.


A díjazott pályaművek:

A Kiíró jelen pályázatban tájékoztatja a pályázót, aki a pályázat beküldésével tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat díjazásra kerül a zsűri által, úgy a pályázatot reklámcélra megrendelt műnek tekintik, és a pályázat felhasználása esetén a pályázat felhasználásáról és a kapcsolódó vagyoni jogok átruházásáról további ellenszolgáltatás nélkül állapodnak meg.
A pályamű (dalszöveg) kapcsán a pályázó a pályamű benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja a mű felhasználásához, átdolgozásához, mely hozzájárulást a pályázó ellenérték kérése nélkül ad meg. A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázatról fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készüljön, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Kiíró nyomtatott és online kiadványaiban, reklámanyagaiban, továbbá a pályázó vállalja, hogy a bemutató anyag elkészítése (pl. fénykép elkészítése) érdekében egy későbbiekben egyeztetett időpontban a Kiíró rendelkezésére fog állni. A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek vállalása esetén érvényes.

További információ:


A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a szomszedok@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

1. sz. melléklet:

- szülői hozzájáruló nyilatkozat:  szuloi_nyilatkozat_dalszovegiro_palyazat_szomszedok_unnepe.doc

LEGFRISSEBB
OLVASTA?
×

A kamaraerdei nyári táborban járt a miniszter  

Idén is ellátogatott Kamaraerdőre a nyári napközis táborba Simicskó István honvédelmi miniszter. A látogatás idején az állami fenntartású újbudai általános iskolák diákjai vakációztak az ifjúsági park területén.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére  

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.